సంపదలు పెంచే కుబేర ముగ్గు ఇలా || Kubera Muggu || Kubera Kolam || Easy Rangoli || నందుల సిస్టర్స్

సంపదలు పెంచే కుబేర ముగ్గు ఇలా || Kubera Muggu || Kubera Kolam || Easy Rangoli || నందుల సిస్టర్స్


Nandula Sisters

7 thoughts on “సంపదలు పెంచే కుబేర ముగ్గు ఇలా || Kubera Muggu || Kubera Kolam || Easy Rangoli || నందుల సిస్టర్స్”

  1. చాలా బాగా చెప్పారు, మా అమ్మగారు ఇలాగే వేస్తారు. 🙏🙏🙏

  2. కొత్త కొత్త విషయాలు చాలా బాగా చెప్పారు పిల్లల కోసం ఒక చిన్న కథ కూడా చెప్పండి

  3. నాకు ముగ్గులు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ నాకు వేయడం రాదు ఈవీడియో చూసి నేర్చుకోవాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *